Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk
Jautā mums: +371 67225555
0
Jūsu favorītu sarakstā nav pievienots neviens objekts
Jūsu favorītu saraksts 0 objekti -/s

/mēn.

LV

Uzbekistānas Republikas Valsts aktīvu pārvaldīšanas aģentūra, reģistrācijas Nr. 201122696, turpmāk tekstā – “Aģentūra”, sadarbībā ar SIA “Vestabalt”, reģistrācijas Nr. 40103011765, turpmāk tekstā- “Vestabalt”, paziņo, ka labprātīgi, cenu aptaujas veidā, tiek pārdots Aģentūrai piederošs nekustamais īpašums, turpmāk  – “Nekustamais īpašums”,  Ezerkrasta ielā 21-1, Sunīši, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, kadastra numurs: 80600120302, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 218,6 kv.m. un 2186/12621 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas.

Nekustamā īpašuma novērtējums un cenu aptaujas sākumcena ir EUR 286000.00 (divi simti astoņdesmit seši tūkstoši eiro).

Cenu aptaujas cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Pieteikšanās cenu aptaujai līdz 29.02.2024 plkst. 17:00.

Vienoties par Nekustamā īpašuma apskati, kā arī papildus informāciju par to var iegūt, zvanot uz Vestabalt tālr. +371 28339982, +371 67225555, darba dienās no 9:00-17:00.

Informācija par pietiekšanos cenu aptaujai, cenu aptaujas kārtība, darījumu noslēgšanas noteikumi un citi jautājumi ir noteikti centu aptaujas noteiktumos (turpmāk – Cenu aptaujas Noteikumi).

Visām personām, kuras vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma cenu aptaujā, jāveic sekojošas darbības:

–  Līdz 2024.gada 29.februārim plkst. 17,00 jāpiedalās klātienes identifikācijā Vestabalt birojā, jāiesniedz Vestabalt saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem aizpildīts pieteikums un visi citi Cenu aptaujas noteikumos norādītie dokumenti;

–  Līdz 2024.gada 29.februārim plkst. 23.59 jāiemaksā cenu aptaujas noteikumos norādītajā kontā drošības nauda 5% apmērā no Nekustamā īpašuma vērtības, konkrēti EUR 14300.00 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti eiro).

 

Pieteikums par dalību cenu aptaujā un tam pievienotie dokumenti ir iesniedzami Vestabalt, Krišjāņa Barona ielā 11-47, Rīgā, darba dienās no 9:00 līdz 17:00, vai nosūtāmi uz šādu e-pastu: mareks@vestabalt.lv elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

 

RUS

Агентство по управлению государственными активами республики Узбекистан, регистрационный номер: 201122696, далее по тексту – «Агентство», в сотрудничестве с ООО «VESTABALT», регистрационный номер: 40103011765, далее по тексту – «VESTABALT», объявляет, что добровольно, в форме опроса цен, продается принадлежащее Агентству недвижимое имущество, далее – «Недвижимость», по адресу улица Эзеркраста 21-1, Суниши, Гаркалненская волость, Ропажский край, кадастровый номер: 80600120302, которое состоит из квартиры с общей площадью 218,6 кв.м. и 2186/12621 предполагаемых долей совместной собственности многоквартирного дома.

Оценка Недвижимости и начальная цена опроса цен составляет EUR 286000,00 (двести восемьдесят шесть тысяч евро).

Цена опроса цен не облагается налогом на добавленную стоимость.

Заявки на участие в опросе цен принимаются до 17:00 (по местному времени) 29.02.2024.

Согласовать осмотр Недвижимости, как и получить дополнительную информацию о ней возможно, позвонив VESTABALT телефону +371 28339982, +371 67225555, в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Информация о подаче заявок на участие в опросе цен, порядок опроса цен, условия заключения сделки и другие положения изложены в условиях опроса цен (далее – «Условия опроса цен»).

Все лица, желающие принять участие в Опросе цен на недвижимость, должны выполнить следующие действия:

– до 17:00, до 29 февраля 2024 года необходимо присутствовать на идентификации личности в офисе VESTABALT, предоставить VESTABALT заполненное согласно Условиям опроса цен заявление на участие и все другие документы, указанные в Условиях опроса цен;

– до 23:59, до 29 февраля 20243 года необходимо внести залог в размере 5% от оценки Недвижимости на счет, указанный в Условиях опроса цен, а именно EUR 14300,00 (четырнадцать тысяч триста евро).

 

Заявление об участии в опросе цен и к нему прилагаемые документы необходимо предоставить VESTABALT, по адресу улица Кришьяна Барона 11-47, в Риге, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 или отправить посредством электронной почты на адрес: mareks@vestabalt.lv, в виде электронного документа, который подписан надежной электронной подписью и содержит временную печать.

Cenu Aptaujas Noteikumi LV

Условия опроса цен RUS

Pieteikums Forma Fiziska Persona

Pieteikums Forma Juridiska Persona

 

 

 

Atpakaļ
Iepriekšējais raksts

“Nekustamo Īpašumu Profesionāļu Konference 2023”

Nākamais raksts

Cenu aptauja nekustamajam īpašumam - Ezerkrasta iela 19B, Sunīši